Adatvédelmi tájékoztató

Dél-Alföldi Munkaerő Szolgáltató Szociális Szövetkezet adatkezelési tájékoztatója

Hatályos: 2020.11.01.

I./ Preambulum
A Szociális Szövetkezet egyrészről saját vállalkozási tevékenységének végrehajtása érdekében foglalkoztat munkaviszonyban, illetve egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban munkavállalókat, másrészről pedig munkaerő-kölcsönzés tevékenység keretében belül egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalókat kölcsönöz ki szerződött partnerei részére. Jelen adatkezelési tájékoztató célja az, hogy a különböző tevékenységi területen foglalkoztatott munkavállalókat tájékoztassa személyes adatainak kezeléséről.

Az adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezések megegyeznek a GDPR rendeletben, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben használtakkal.

II./ Tájékoztatás az Adatkezelő, Adatvédelmi tisztviselő, Adatfeldolgozó személyéről

Adatkezelő
Dél-Alföldi Munkaerő Szolgáltató Szociális Szövetkezet (székhely: 3753 Abod, Tóth út 40., cégjegyzékszám: Cg.05-02-001030)
web: damsz.hu, e-mail: info@damsz.hu, telefon: +36 30 507 1781

Adatfeldolgozó
HUMÁN HOLDING Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48. 1. em., cégjegyzékszám: Cg.09-09-012794);
STUDENT WORK SERVICE Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48., cégjegyzékszám: Cg.09-09-024787)
PROJEKTVEZETŐ: Adatkezelő megbízottja, aki az Érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt azonosításra kerül.

Adatvédelmi tisztviselő Dr.Kozsla László Gábor; elérhetőség: adatvedelem(kukac)hsakft.hu

III./ Tájékoztatás a kezelt adatok köréről és forrásáról, adatkezelés céljáról és jogalapjáról
A tájékoztatások különböznek attól függően, hogy munkáltató a munkavállalót saját vállalkozási tevékenység végrehajtása érdekében munkaviszonyban vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatja, illetve a munkaerő-kölcsönzés céljából egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatja.

1. számú melléklet

Adatkezelés saját vállalkozási tevékenység végrehajtása céljából történő egyszerűsített foglalkoztatás esetében

2. számú melléklet

Adatkezelés munkaerő-kölcsönzés tevékenység céljából történő egyszerűsített foglalkoztatás esetében

3. számú melléklet

Adatkezelés saját vállalkozási tevékenység végrehajtása céljából munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetében

IV./ Tájékoztatás az adatkezelés időtartamáról
A tájékoztatást a mellékletek tartalmazzák.

V./ Tájékoztatás az adatbiztonsági intézkedésekről és az adatok megismerésére jogosult személyek köréről
Az Érintett személyes adatainak védelme érdekében az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást alkalmaz, amely meghatározza az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ.

Adatkezelő az irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordít az üzemeltetés és fejlesztésbiztonságra, az adatszivárgás megelőzésére, az üzletfolytonosság fenntartására, kártékony kódok elleni védelemre, az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, behatolás védelmére és felderítésére, a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint a munkavállalóink biztonsági képzésére. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, a személyes adatok kezelésének teljes időtartama alatt.

Az Érintettel kapcsolatosan kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő valamint Adatfeldolgozó belső szabályzataiban meghatározott munkatársak külön-külön meghatározott jogosultsági körök mentén meghatározott korlátozásokkal és titoktartási felelősség mellett ismerhetik meg.

VI./ Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását, bizonyos esetekben joga van az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet.

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1- 391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

VII./ Egyéb tájékoztatás
Az adatkezelés során Adatkezelő automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást, továbbá profilalkotás nem alkalmaz.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintettet tájékoztatja.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető Adatkezelő honlapján, illetve az ügyfélszolgáltai irodákban.

./.